People

Principle Investigator
Jun-Yu(Bruce) Ou

 • Current PhD students
  • Tongjun Liu
  • James Fernando
  • Sergei Kurdiumov
  • Yu Wang
  • Cheng-Hung Chi
 • Former PhD students
  • Pablo Cencillo-Abad
  • Hao Li
  • Dimitrios Papas
 • Former MSc project students
  • Peiqi Zhang
  • Xu Gao
  • Lihao Niu
  • Qiang Hao