Team

Group Leader
Dr Jun-Yu(Bruce) Ou

 • Current PhD students
  • Yu Wang
  • Cheng-Hung Chi
  • James Fernando
  • Sergei Kurdiumov
 • Former PhD students
  • Tongjun Liu (2023, PostDoc in Zheudev’s group, Southampton, UK)
  • Dimitrios Papas (2022, Qioptiq, UK)
  • Hao Li (2022, Huawei, China)
  • Pablo Cencillo-Abad (2017, CREOL, UCF, US)
 • Former MSc project students
  • Peiqi Zhang
  • Xu Gao
  • Lihao Niu
  • Qiang Hao