People

Principle Investigator
Jun-Yu(Bruce) Ou

 • Current PhD students        
  • Tongjun Liu
  • James Fernando
  • Sergei Kurdiumov
  • Yu Wang
 • Former PhD students
  • Pablo Cencillo-Abad
  • Hao Li
  • Dimitrios Papas
 • Former MSc project students                     
  • Peiqi Zhang
  • Xu Gao
  • Lihao Niu
  • Qiang Hao